ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
จำนวน รหัส จำนวน รหัส
การบริหารการศึกษา 10 13903

1.2 ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
จำนวน รหัส จำนวน รหัส
การบริหารการศึกษา 25 23803

 

<< อ่านประกาศเพิ่มเติม >>

<< พิมพ์ใบสมัคร >>

<< สมัครออนไลน์ >>