ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัคร

ใบสมัคร
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

วันที่

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สมัครผ่านทางโรงเรียน
สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ โดยยื่นใบสมัครผ่านอาจารย์แนะแนว หรือผู้ที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้รับสมัคร
แบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับอาจารย์แนะแนว
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สมัครด้วยตนเอง
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)