ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มีกำหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วันที่ รายละเอียด
22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2564สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 2564สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ไม่ต้องส่งหรือแนบหลักฐานการสมัคร) ดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp
1 เมษายน – 25 เมษายน 2564สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th หรือติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สมัครทางอินเตอร์เน็ต