ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2563

—————————————————-

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ << อ่านประกาศเพิ่มเติม >>

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิก << พิมพ์ใบรายงานตัว >> คลิก

 

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสตูรและสาขาวิชา ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

CLICK << สำหรับครูแนะแนว ไฟล์รับสมัครผ่านโรงเรียน >> CLICK

<< สมัครเรียนออนไลน์ >>