ประกาศ การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในภาคปกติระดับปริญญาตรีได้ตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต้การให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) (15) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ข้อ 9(1) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ขั้นตอนการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565