ประกาศ การย้ายห้องเรียนเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 1

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับมูลนิธิ Blooming Juniper ประเทศลิกเตนสไตน์ จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิ Blooming Juniper ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ LEGO® Mindstorms ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล และอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ย้ายห้องเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเฉพาะในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 15.00 น. – 19.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ที่ เวลา ผู้สอน ห้องเรียนเดิม ห้องเรียนใหม่
1 15.00 – 19.00 น. อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร 19305 23803
2 15.00 – 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ 19403 23804
3 15.00 – 19.00 น. อาจารย์ตันติกร โนนศรี 19405 23805
4 15.00 – 19.00 น. อาจารย์นิธิภัทร บุญปก 19410 18206
5 15.00 – 19.00 น. อาจารย์ภัชธีญา บุญฤทธิ์ 19501 23408
6 15.00 – 19.00 น. อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน 19505 18403
7 15.00 – 19.00 น. ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ 19704 18405
8 15.00 – 19.00 น. อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง 19806 18407

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    18     ธันวาคม  พ.ศ. 2563