ประกาศ การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีบางสาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ทั้งในประเภทรับตรง ประเภททั่วไป และประเภทรับเพิ่มเติม รวมแล้วมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม