ประกาศ การปิดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี   และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว  แต่มีบางรายวิชา  บางกลุ่มเรียน มีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันที่  16-21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  8  ชั้น   ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว   จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในหมวดดังกล่าวในภาคเรียนนี้

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

ตรวจสอบรายวิชา >> CLICK