ประกาศ การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว แต่มีบางรายวิชา บางกลุ่มเรียน มีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในหมวดวิชาดังกล่าวในภาคเรียนนี้

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 1/2563 >> CLICK

รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 1/2563 >> CLICK