ประกาศ การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  ประจำปีการศึกษา  2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีบางสาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ครบทุกประเภท รวมแล้วมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา หลักสูตร และคณะ ดังต่อไปนี้  

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม