ประกาศ การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดเลือกเสรี และหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 2/2562

          ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาหมวดเลือกเสรี   และหมวดวิชาการศึกษา ทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว  แต่มีบางรายวิชา  บางกลุ่มเรียน มีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

          ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๓ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในหมวดดังกล่าวในภาคเรียนนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายวิชา >> CLICK