ประกาศ การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 1/2562

               ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี  ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว  แต่มีบางรายวิชา  บางกลุ่มเรียน มีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

               ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันที่  23 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในหมวดดังกล่าวในภาคเรียนนี้

                    ประกาศ  ณ  วันที่   23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

พิมพ์ประกาศ >> CLICK