ประกาศ การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2562

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

                   แต่เนื่องจากมีสาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ทั้งในประเภทรับตรงและประเภททั่วไป รวมแล้วมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา ต่อไปนี้

ที่

สาขาวิชา

หลักสูตร

คณะ

จำนวน
ผู้รายงานตัว

1

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศศ.บ. 4 ปี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

การเงิน

บธ.บ. 4 ปี

วิทยาการจัดการ

1

3

เทคโนโลยีโยธา (รับ ปวส./เทียบเท่า)

ทล.บ. 4 ปี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

                  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอนดังกล่าว ไปติดต่องานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ โทรศัพท์ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41131 หรือ 41132 ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อขอเลือกสาขาวิชาใหม่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. ให้ผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานั้นเลือกสาขาวิชาใหม่ ซึ่งต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดได้ และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก (ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา)
  2. กรณีเลือกสาขาวิชาใหม่ที่กำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนสูงกว่า จะต้องชำระเงินเพิ่มในจำนวนที่ชำระไม่ครบ หรือเลือกสาขาวิชาใหม่ที่กำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนต่ำกว่า ขอให้ผู้รายงานตัวดำเนินการขอคืนเงินในส่วนที่เกินให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2562
  3. กรณีที่ไม่ประสงค์จะเลือกเรียนสาขาวิชาใหม่ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าสมัครเข้าเรียน ค่ารายงานตัวแรกเข้า ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ที่ได้ชำระในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ให้นำใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว มาเพื่อประกอบการขอรับเงินคืนด้วย

พิมพ์ประกาศ >> CLICK