ประกาศ การจัดการเรียนการสอน ในกรณีสถานกรณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่จังหวัดเลยได้มีคำสั่ง ที่ 56/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้างไปหลายจังหวัด และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงสั่งให้ปิดสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัดเลย และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงออกประกาศการจัดการเรียนการสอน ในกรณีสถานกรณ์อันเนื่องมากจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ในวันที่ 8 – 24 มกราคม 2564 ให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา
  2. กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

พิมพ์ประกาศ >> CLICK