ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565

ด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2565 จะมีนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

  • ให้ตัวแทนหมู่เรียนติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
  • ให้ตัวแทนหมู่เรียนรวบรวมแบบฟอร์มคำร้อง ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และมารับคำร้องคืนเพื่อนำไปชำระเงินตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
  • การชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  • นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (นักศึกษาตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

หมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565