ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564

ด้วยจะมีนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 3/2564 จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม