ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564

ด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2564 จะมีนักศึกษาภาคปกติ ของคณะครุศาสตร์ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม