ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564

ด้วยจะมีนักศึกษาภาคกศ.พ. ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2/2564 จึงให้ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม