ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564

ด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2564 จะมีนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม