ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่  2/2562

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  2/2562  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก