ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ

ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่  2/2562

—————————

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษา ดังนี้ >>อ่านประกาศเพิ่มเติม