ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงเวลาการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงยกเลิกการกำหนดปฏิทินการศึกษาฉบับเดิม

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา
ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ฉบับใหม่ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม