ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.) เพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ลง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จึงประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม