ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ด้วยประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กำหนดให้เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดังนั้นจึงยกเลิกประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับใหม่ ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม