ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติที่เริ่มเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1/2563  ดังนี้

ลำดับ

กิจกรรม

นักศึกษากลุ่มที่ 1

(กลุ่ม A 62)

นักศึกษากลุ่มที่ 2

(กลุ่ม B 62)

วัน  เดือน  ปี

วัน  เดือน  ปี

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

1

ช่วงวันลงทะเบียนวิชาเรียน

1 ก.ย.63

15 ก.ย.63

1 ก.ย.63

15 ก.ย.63

2

ช่วงวันเพิ่ม – ถอนรายวิชา

1 ก.ย.63

15 ก.ย.63

1 ก.ย.63

15 ก.ย.63

3

ช่วงวันที่เริ่มปรับการลงทะเบียนช้า

16 ก.ย.63

16 ก.ย.63

4

ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด (ใบลงทะเบียน)

16 ก.ย.63

19 ก.พ.64

16 ก.ย.63

25 ก.พ.64

5

ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร หรือ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

16 ก.ย.63

22 ก.ย.63

 16 ก.ย.63

22 ก.ย.63

6

วันเริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนช้า

23 ก.ย.63

23 ก.ย.63

7

ฝึกปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานคร

1 ก.ย.63

26 พ.ย.63

1 ธ.ค.63

25 ก.พ.64

8

วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชาฝึกปฏิบัติ

19 พ.ย.63

18 ก.พ.64

9

ปิดเรียนภาคฝึกปฏิบัติ

27 พ.ย.63

7 ธ.ค.63

26 ก.พ.64

 7 มี.ค.64

10

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Online (ครึ่งภาคเรียนแรก)

27 พ.ย.63

11 ธ.ค.63

26 ก.พ.64

11 มี.ค.64

11

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนที่คณะ

27 พ.ย.63

11 ธ.ค.63

26 ก.พ.64

11 มี.ค.64

12

คณะส่งผลการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล

27 พ.ย.63

11 ธ.ค.63

26 ก.พ.64

11 มี.ค.64

13

เปิดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

8 ธ.ค.63

14 ก.พ.64

 7 ก.ย.63

15 พ.ย.63

14

สองกลางภาค (นอกตาราง)

11 ม.ค.64

15 ม.ค.64

5 ต.ค.63

9 ต.ค.63

15

วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชาภาคทฤษฎี

8 ก.พ.64

9 พ.ย.63

16

สอบปลายภาค (นอกตาราง)

15 ก.พ.64

19 ก.พ.64

16 พ.ย.63

22 พ.ย.63

17

ปิดเรียนภาคทฤษฎี

20 ก.พ.64

25 ก.พ.64

23 พ.ย.63

26 พ.ย.63

18

ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Online

20 ก.พ.64

6 มี.ค.64

23 พ.ย.63

6 ธ.ค.63

19

ผู้สอนส่งผลการเรียนที่คณะ

20 ก.พ.64

6 มี.ค.64

23 พ.ย.63

6 ธ.ค.63

20

คณะส่งผลการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล (ครึ่งภาคเรียนหลัง)

20 ก.พ.64

6 มี.ค.64

23 พ.ย.63

6 ธ.ค.63

พิมพ์ประกาศ >> CLICK