ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับทุนเอกสารและตำรา

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับทุนเอกสารและตำรา จำนวน 10 คน เอกสาร/ตำรา 12 เล่ม ดังต่อไปนี้

ลำดับ ผู้ได้รับทุน เอกสาร/ตำรา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวารักข์ พรหมรักษา ตำรา แคลคูลัส
    เอกสารฯ ระบบจำนวน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ มะลิต้น เอกสารฯ การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
3 อาจารย์ณฐรส จอมพารา ตำรา การค้นคว้าทางภาษาไทย
4 อาจารย์ศรุติวงศ์ บุญคง เอกสารฯ เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-กระบือ
    เอกสารฯ หลักการผสมเทียม
5 อาจารย์สุวัชชัย มิสุนา เอกสารฯ ชีวเคมี 2
6 อาจารย์ดวงพร บุญเลี้ยง เอกสารฯ กฎหมายภาษีอากร
7 อาจารย์อุดมพล นาอุดม เอกสารฯ พื้นฐานคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
8 อาจารย์พงศ์พัมน์ เหล่าคนค้า เอกสารฯ ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคอีสาน
9 อาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู เอกสารฯ นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ตาน้อย เอกสารฯ การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1