กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565

1. วันกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง)
– วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
– ระดับปริญญาตรี คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563
3.กำหนดการฝึกซ้อม แบ่งการฝึกซ้อมเป็น 4 รุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
รุ่นที่ 1 บัณฑิต ค.บ., ทล.บ., และ วศ.บ. ฝึกซ้อมวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565
รุ่นที่ 2 บัณฑิต วท.บ. และ น.บ. ฝึกซ้อมวันที่ 14 – 15 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 ดุษฎีบัณฑิต(ป.เอก) มหาบัณฑิต(ป.โท) บัณฑิต ศศ.บ., ศป.บ., และ รป.บ. ฝึกซ้อมวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565
รุ่นที่ 4 บัณฑิต บธ.บ., ศ.บ., และ นศ.บ. ฝึกซ้อมวันที่ 18 – 19 กันยายน 2565
4.บัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวและไม่เข้าฝึกซ้อมตามที่กำหนด จะถูกถอนรายชื่อและไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริง
5.บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ติดต่อรับที่งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ตามประกาศของทางราชการ) หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับ จำนวน 500 บาท โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ *สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ตรวจ ATK ณ จุดบริการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายชื่อฝึกซ้อม รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 1 บัณฑิต ค.บ., ทล.บ., และ วศ.บ.
ฝึกซ้อมวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565
รายชื่อฝึกซ้อม รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 บัณฑิต วท.บ. และ น.บ.
ฝึกซ้อมวันที่ 14 – 15 กันยายน 2565
รายชื่อฝึกซ้อม รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 3 ดุษฎีบัณฑิต(ป.เอก) มหาบัณฑิต(ป.โท) บัณฑิต ศศ.บ., ศป.บ., และ รป.บ.
ฝึกซ้อมวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565
รายชื่อฝึกซ้อม รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4 บัณฑิต บธ.บ., ศ.บ., และ นศ.บ.
ฝึกซ้อมวันที่ 18 – 19 กันยายน 2565