มคอ.

การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  CLCIK >> รายละเอียด

  • แบบฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตรใหม่)  CLICK >> รายละเอียด
  • แบบฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) CLICK >> รายละเอียด
  • แบบฟอร์ม มคอ.2 CLICK >> รายละเอียด
  • แบบฟอร์ม มคอ.02 CLICK >> รายละเอียด
  • ร่าง มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี CLCK >> รายละเอียดnew
  • ร่าง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร CLCK >> รายละเอียด new
  • แบบฟอร์มประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CLICK >> รายละเอียด new
  • แบบฟอร์มตารางปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CLICK >> รายละเอียด new

มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.4  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.5  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.6  รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.7  รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report) CLICK>> รายละเอียด

KPI  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) CLICK>> รายละเอียด

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี CLICK>> รายละเอียด

About the Author