มคอ.

การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  CLCIK >> รายละเอียด

มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.4  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.5  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)  CLICK>> รายละเอียด

มคอ.6  รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)  CLICK>> รายละเอียด

KPI  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) CLICK>> รายละเอียด

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี CLICK>> รายละเอียด

About the Author