เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2516 บนพื้นที่ 323 ไร่ เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยครูเลย ต่อมาในปีพุทธศักราช 2538 พระบทสมเจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏให้กับวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏเลยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวักขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ม.7 บ้านดอนบม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในเนื้อที่ 119 ไร่ แต่เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทางหมู่บ้านดอนบมได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและได้มีการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จากกระทรวงมหาดไทย โดยลงนามอนุมัติเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสร้างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ครบครัน

ที่อยู่มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4280-8000 โทรสาร 0-4281-1143
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 234 ม.7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.เลย 40000 โทรศัพท์ 0-4322-0619
Website: www.lru.ac.th  Email: pr.lru@hotmail.com

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย    ต้นจันทร์ผา
สีประจำมหาวิทยาลัย          สีฟ้าและสีชมพู
คติพจน์มหาวิทยาลัย          ปญฺ ญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺ ติ
                                     ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ปรัชญามหาวิทยาลัย           อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจมหาวิทยาลัย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำกในความเป็นไทยทีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการงานวิจยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค
7. ศึกษาวิจัย หาแนวทางพันาเทคโนดลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เป็นเลิศทางวิชาการ                                        2. ทักษะพื้นฐานดี
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม                                  4. นิยมความเป็นไทย