เกี่ยวกับสำนัก

เกี่ยวกับสำนัก

reg-8

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ภารกิจสำคัญจึงเน้นที่การให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่รายงานตัวเข้าเป้นนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จหารศึกษา

สถานที่ทำงาน 

อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-4280-8000 ต่อ 41126 – 41132

การให้บริการ 

บริการเรื่องการเรียน เช่น การจองวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการศึกษา การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การแก้ E, I การขอใบรับรองต่างๆ ฯลฯ

กำหนดเวลาทำการ เปิดบริการ

จันทร์ – ศุกร์ 7.30 น. – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 8.00 น. – 16.30 น.

 

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell