บุคลากร

บุคลากร

ผศ.ดร.เชาว์

อินใย

อธิการบดี

รศ.สมเจตน์

ดวงพิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.วีณา

พรหมเทศ

ผู้อำนวยการ

อ.อัญญาภสสร

ชลพัชร์สิทธิกุล

รองผู้อำนวยการ

นางสาวจิตร์

วังคีรี

พนักงานราชการ ระดับ 3

นางสาวปะราลี

สุขกระจ่าง

พนักงานราชการ ระดับ 3

ดร.คมยุทธ

ไชยวงศ์

รองผู้อำนวยการ

นายศรายุทธ

เตชะธนสารสมบัติ

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

นางเกษดา

แก้วประสงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 2

นายกัมพล

เกษสาลี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมัด ระดับ 2

นางสาวดารารัตน์

กุลเทียนประดิษฐ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 2

ผศ.บุญเลี้ยง

สุพิมพ์

รองผู้อำนวยการ

นางพัชริดา

พิณธุวัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 2

นายไพรวัลย์

บุตรจันทร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1

นายรังสี

ศศิสุวรรณพงศ์

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

นางมัสยา

สัตตาคม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 2

นางสาวยุพิน

พูนศรีวิวัฒน์

พนักงานราชการ ระดับ 3

นายชาติชาย

โสภา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางจุฬาภรณ์

ไตรยราช

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

นางยุพาพรรณ

โลขันสา

นักวิชาการศึกษา ระดับ 3

นางพรทิพย์

วีระประทีป

พนักงานราชการ ระดับ 3

นางวารุณี

ชาภักดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 2

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell