แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

       ปรัชญา

ข้อมูลทันเหตุการณ์ บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

 

       วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นแหล่งข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง มีกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานงาน และให้บริการแก่ทุกฝ่ายด้วยน้ำใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

       พันธกิจ

1.  วางแผน และดำเนินการสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

2.  บริหารจัดการแผนการเรียนการสอน

3.  วางแผน จัดทำ และควบคุมสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

4.  บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารทางการศึกษา

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

7.  ให้บริการและประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษา

8.  เป็นแหล่งค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

9.  พัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร

10. ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

11.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

12.  ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

 

       วัตถุประสงค์

1.  เพื่อวางแผน และดำเนินการสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

2.  เพื่อบริหารจัดการแผนการเรียนการสอน

3.  เพื่อวางแผน จัดทำ และควบคุมสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

4.  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

5.  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร

6.  เพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

7.  เพื่อบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

8.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารทางการศึกษา

9.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

10. เพื่อพัฒนาบุคลากร

11. เพื่อให้บริการและประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษา

12. เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

 

นโยบาย

เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความสะดวก  คล่องตัว  เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

 

***********************

 

About the Author