การรับสมัคร 2561

การรับสมัคร 2561

ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 


 

ประกาศ
รายชื่อผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา  2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 


 

ประกาศ

การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell