การรับสมัคร 2561

การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

 CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

——————————————————————

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK