ภาพบรรยากาศ การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบลงทะเบียนแบบ Free Enrollment

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบลงทะเบียนแบบ Free Enrollment
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น.