ภาพบรรยากาศ การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2556

การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2556
“การพัฒนาการเรียนการสอนโโยใช้การวิจัยเป็นฐานและเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ”
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

CLICK >> ดูภาพเพิ่มเติม