ภาพบรรยากาศ การประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2556

การประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ครั้งที่ 3/3556
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

CLICK >> ดูภาพเพิ่มเติม