ภาพบรรยากาศ การศึกษาดูงานหลักสูตรและแผนการเรียนการลงทะเบียนเรียนแบบตามศักยภาพของผู้เรียน(Free Enrollment System)

การศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและแผนการเรียน การลงทะเบียนแบบตามศักยภาพของผู้เรียน (Free Enrollment System)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 22 สิงหาคม 2556

CLICK >> ดูภาพเพิ่มเติม