ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง    การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่  1/2561

—————————

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศเรื่องการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1/2561  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ไปแล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาบางประการ  จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้

 

ที่ กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ช่วงวันดำเนินการ (เดิม) ช่วงวันดำเนินการที่ขอเปลี่ยนแปลง
จากวันที่ ถึงวันที่ จากวันที่ ถึงวันที่
1 ช่วงวันลงทะเบียนผ่านระบบ Online ของนักศึกษาหรือยื่นคำร้องกรณีการลงทะเบียนมีปัญหาลงทะเบียนผ่านระบบ Online ไม่ได้ 27 ก.ค.2561 13  ส.ค.2561 27 ก.ค.2561 14 ส.ค.2561
2 ช่วงวันเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ Onlineหรือยื่นคำร้องของนักศึกษา 27 ก.ค.2561 13 ส.ค.2561 27 ก.ค.2561 14 ส.ค.2561
3 ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคารหรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 14 ส.ค.2561 20 ส.ค.2561 15 ส.ค.2561 21 ส.ค.2561
4 วันที่เริ่มปรับค่าลงทะเบียนวิชาเรียนช้าหลังกำหนด            14 ส.ค.2561            15 ส.ค.2561
5 วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 21 ส.ค.2561 22 ส.ค.2561

 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

 

พิมพ์ประกาศ >> CLICK 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell