ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  ประจำปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากมีบางสาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ครบทุกประเภท รวมแล้วมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา หลักสูตร และคณะ ดังต่อไปนี้

ที่ สาขาวิชา หลักสูตร คณะ
1 ฟิสิกส์ วท.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ดิจิตอลอาร์ต ศป.บ.4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 ดุริยางคศิลป์ ศป.บ.4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ.4 ปี วิทยาการจัดการ

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอนดังกล่าว  ไปติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้นที่ 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อขอเลือกสาขาวิชาใหม่  โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  • ให้เลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนได้ และมีผู้รายงานตัวไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด

เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก (ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

  • กรณีเลือกสาขาวิชาใหม่ที่กำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนสูงกว่า จะต้องชำระเงินเพิ่มในจำนวนที่

ชำระไม่ครบ  หรือสาขาวิชาใหม่ที่กำหนดให้ชำระค่าลงทะเบียนต่ำกว่า  ขอให้ผู้รายงานตัวดำเนินการขอคืนเงินในส่วนที่เกินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.2561

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell