ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 

คณะครุศาสตร์ >> CLICK

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> CLICK

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >> CLICK

คณะวิทยาการจัดการ >> CLICK

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >> CLICK