ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

——————————–

                 ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ  ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จึงให้นักศึกษา

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

๑.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น

๒.  ตัวแทนหมู่เรียนติดต่อขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.   กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ ชัดเจน ด้วยตัวบรรจงโดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล  วัน เดือน  ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม สำหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพ  ชั้นยศ หรือ ชื่อ – สกุล ขอให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนพร้อมกับสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนส่งไปพร้อมกับคำขอสำเร็จการศึกษา

๔.  ส่งรูปถ่ายหน้าตรง  สวมครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามสาขาวิชาที่เรียน  ขนาด ๑  นิ้ว  จำนวน ๖  แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจน โดยรูปถ่ายของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษา

ชาย  –  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)

–  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย

–  ตัดผมทรงสุภาพ  ไม่ไว้หนวดเครา

–  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง  –  สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาหญิง  ติดกระดุมมหาวิทยาลัย

–  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

๕.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร

๖.  ให้ตัวแทนหมู่เรียนรวบรวมคำร้อง  ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  และมารับคำร้องคืนเพื่อนำไปชำระเงินตามวั นที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย

๗.  การชำระเงินค่าธรรมเนียม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน ๖๐๐  บาท ที่งาน

การเงิน ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑

๘.  นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (นักศึกษาตกค้าง)  และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล  ภายในวันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑

สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันออกฝึกประสบการณ์

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

 

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell