ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

——————————–

                  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555  หมวด 3 ข้อ 13.1 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560) และผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.70 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 4,6,8… นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา 2559, 2558 และ 2557)

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว   จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

ตรวจสอบรายชื่อที่หน้าห้องงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell