ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.พ.)  ประจำปีการศึกษา  2561  และให้ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกสาขาวิชาใหม่ในวันเสาร์ที่  30 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561  ไปแล้วนั้น บัดนี้  มหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  ดำเนินการตามกำหนด  ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell