ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาภาคปกติเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว แต่มีบางรายวิชา บางกลุ่มเรียน ไม่มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียน

ดังนั้น จึงได้ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาเลือกลงทะเบียน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

 

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell