ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในภาคปกติระดับปริญญาตรีได้ตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต้การให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดตามรายละเอียดที่แนบนี้ CLICK << อ่านประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

สมัครทางไปรษณีย์             วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 >> CLICK สมัครออนไลน์

สมัครด้วยตนเอง                  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell