ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาตรี   ภาคปกติ   ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

CLICK *** อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม *** CLICK

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 รับรายงานตัว

CLICK << พิมพ์ใบรับรายงานตัว >> CLICK

CLICK << ประกาศ การรายงานตัวของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell