ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้  ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือคะแนนสอบ O-NET, GAT, PAT ตามเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครโดยไม่มีการสอบคัดเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 เมษายน 2561

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.2561

CLICK << ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร >> CLICK

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell