ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการแก้ไขช่วงเวลาดำเนินการบางกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  2/2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  2/2560  ลำดับที่  18-25 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell