ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติ  ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ  หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ  อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell