ประกาศ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  และได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House  ในระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาที่แนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยต้องหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบรายชื่อ >> CLICK

CLICK << พิมพ์ใบรายงานตัว >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell